Monday, January 18, 2016

ประชากรโลก 1% ที่มีฐานะครอบครองทรัพย์สิน (Wealth) เท่ากับทรัพย์สินของประชากรที่เหลือ 99%

ความแตกต่างระหว่างคนฐานะมั่งคั่งกับคนรายได้ต่ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานล่าสุดจาก Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) พบว่าทรัพย์สินของคนรวยทั่วโลก 1%  มีจำนวนพอๆ กับทรัพย์สินของประชากรทั้งโลกที่เหลือ (99%)Oxfam  ใช้ข้อมูลจากธนาคารสวิส (Credit Suisse) ประจำเดือนตุลาคม 2015 ในการจัดทำรายงานครั้งนี้  คนที่มีทรัพย์สินสุทธิประมาณ $68,800  หรือสองล้านห้าแสนบาทขึ้นไปจะถูกจัดว่าเป็นผู้มีความมั่งคั่งอยู่ในกลุ่ม 10% แรก, และผู้มีทรัพย์สินสุทธิประมาณ $760,000  หรือ 27.5 ล้านบาทขึ้นไปก็คือผู้อยู่ในกลุ่ม 1% ที่มีความมั่งคั่งมากในโลกนี้


 Image Source: BBCOxfam เปิดเผยว่ายอดรวมทรัพย์สินของคนรวยที่สุดในโลก 62 อันดับแรกเทียบเท่ากับยอดรวมทรัพย์สินของคนมีฐานะระดับล่างๆ ครึ่งโลก (50% ) และคาดว่าความแตกต่างความมั่งคั่งของคนรวยและคนจนจะเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เอื้อประโยชน์ต่อผู้อยู่ในกลุ่ม 1% มากกว่าผู้มีรายได้ระดับล่าง

Oxfam ยังเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าแรงที่เท่าเทียมระหว่างเพศชายและหญิง, ลดราคายาให้ถูกลง, ปรับปรุงวิธีการเก็บภาษี ฯลฯ

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment