Saturday, January 02, 2016

เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมนุษย์เมื่ออยู่ในอวกาศกับสภาพไร้น้ำหนักเป็นเวลานาน?
แรงดึงดูดของโลกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์อวกาศที่ปฏิบัติภาระกิจในอวกาศย่อมได้รับผลกระทบจากที่ต้องอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานานๆ

Leland Melvin มนุษย์อวกาศของ NASA  บอกถึงผลกระทบของการอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานานที่มีต่ออวัยวะสำคัญในร่างกายมนุษย์ 4 ส่วนคือ ความสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 นิ้ว,  หัวใจจะมีขนาดเล็กลงและเปลี่ยนรูปไปจากเดิม, กระดูกในร่างกายจะเปราะกว่าเดิม, และสายตาจะแย่ลง

ถึงแม้จะเป็นผลกระทบด้านลบทั้งนั้นแต่มนุษย์อวกาศทุกคนก็ยอมเสี่ยง ทั้งหมดก็เพื่อการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อวกาศซึ่งในอนาคตอาจต้องเดินทางไกลเป็นเวลาหลายๆ ปี ไปยังดาวอื่นๆ

ชม Clip: This is What Outer Space Does to Your Body จาก Great Big Story YouTube ChannelNo comments:

Post a Comment