Thursday, July 07, 2016

รัฐบาลเกาหลีใต้รณรงค์ Work-Life Balance หรือสมดุลย์ระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว


รัฐบาลเกาหลีใต้เปิด Campaign กระตุ้นให้นายจ้างช่วยสร้าง Work-Life Balance หรือสมดุลย์ระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว


BBC เปิดเผยว่า หนึ่งในจุดประสงค์ของการรณรงค์ครั้งนี้ก็เพื่อให้นายจ้างหยุดตั้งคำถามพนักงานของตนถึงสาเหตุในการขอลาพักร้อน  โดยบางบริษัทในเกาหลีใต้ให้พนักงานกรอกเหตุผลประกอบในการลาพักร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้พนักงานบางส่วนตัดสินใจไม่ใช้วันลาพักร้อนของตน

การรณรงค์ครั้งนี้ตั้งเป้าให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานเลิกโทรศัพท์หรือ Email ไปถึงลูกน้องหรือพนักงานหลังเลิกงานโดยไม่มีเหตุผลสำคัญ  นอกจากนี้จะมีการรณรงค์ให้ใช้คำพูดเชิงบวกมากยิ่งขึ้นกับพนักงานที่มีภาระครอบครัว  รัฐบาลเกาหลีใต้ยังต้องการให้นายจ้างเลิกบีบให้พนักงานต้องทำงานโอเวอร์ไทม์ และะลิกกดดันให้ต้องไปงานเลี้ยงหลังเลิกงาน

ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุด โดยเฉลี่ยพนักงานเกาหลีใต้ทำงานปีละ 2,163 ชั่วโมง ในขณะที่พนักงานในเยอรมนีเฉลี่ยทำงานปีละ 1,388 ชั่วโมง   ในปี 2014 รัฐบาลเกาหลีใต้ ต้องแก้ปัญหาพนักงานทำงานหนักเกินไปโดยอนุญาตให้พนักงานสามารถงีบหลับช่วงเวลากลางวันในสถานที่ซึ่งนายจ้างจัดเตรียมไว้ให้

ที่มา: BBC
 

No comments:

Post a Comment