Tuesday, October 25, 2016

Ulm Minster โบสถ์สูงที่สุดในโลกกับปัญหาที่เกิดจากนักยิงกระต่ายไม่เป็นที่เป็นทาง


 Image Credit: tourismus.ulm.de


Ulm Minster คือโบสถ์ที่เมือง Ulm,  ประเทศเยอรมนี  ด้วยโครงสร้างของโบสถ์ที่ใหญ่และอลังการ ทำให้คนทั่วไปมักเข้าใจว่า Ulm Minster มีศักดิ์เป็น Cathedral  แต่ความจริง Ulm Minster เป็นเพียง Chruch เนื่องจากไม่เคยเป็นที่พำนักของ Bishop 

ปัจจุบัน Ulm Minster คือโบสถ์ซี่งมีความสูงมากที่สุดในโลก ถึง 161.5 เมตร  ด้วยความที่เป็นโบสถ์เก่าแก่ซึ่งสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1377 โครงสร้างจึงเป็นหินทราย และเริ่มชำรุดไปตามกาลเวลาและต้องมีการบูรณะอยู่เป็นระยะ

Michael Hilbert เจ้าหน้าที่ของเมือง Ulm ซึ่งรับผิดชอบดูแล Ulm Minster เปิดเผยว่าสาเหตุที่โครงสร้างหินทรายชำรุดผุกร่อนไม่ได้เกิดจากความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาเท่านั้น อีกหนึ่งสาเหตุเกิดจากการปัสสาวะอย่างไม่เป็นที่เป็นทางของหนุ่มๆ  ซึ่งมักเลือกฐานหรือผนังโบสถ์เป็นที่ปลดทุกข์ยามกระทันหัน เกลือและกรดในปัสสาวะเป็นสาเหตุให้หินทรายที่ฐานโบสถ์เกิดการผุกร่อนเร็วยิ่งขึ้น

เทศบาลเมือง Ulm เพิ่มโทษนักยิงกระต่ายไม่ถูกสถานที่ให้เสียค่าปรับถึง 100 euros หรือประมาณสามพันห้าร้อยบาทถ้าถูกจับได้ แต่ก็ไม่ช่วยให้ปัญหาปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทางลดลง โดยในครึ่งปีนี้ยังพบคราบปัสสาวะตามผนังโบสถ์เช่นเดิม

Michael Hilbert เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับผู้กระทำความผิด และเรียกร้องไปยังต้นตอของปัญหา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนปล่อยทุกข์แต่เป็นเหล่า Organizers  ซึ่งมักใช้โบสถ์เป็นที่จัด Events สำคัญๆ ตลอดปี ให้จัดเตรียมห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้รองรับคนที่มาเที่ยวงานให้เพียงพอ

นักยิงกระต่ายไม่เลือกที่เป็นปัญหาของคนทุกชาติทุกภาษาจริงๆ !

ที่มา: BBCNo comments:

Post a Comment