Clip - จากจุด Check In ไปยังใต้ท้องเครื่องบินกระเป๋าเดินทางผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง?
ในแต่ละวันสนามบินขนาดใหญ่ต้องรองรับผู้โดยสารเครื่องบินมากกว่าแสนคน ซึ่งหมายถึงกระเป๋าเดินทางหลายแสนใบ  วิธีขนส่งกระเป๋าทั้งหมดจากจุด Check In ไปยังใต้ท้องเครื่องบินแต่ละลำต้องผ่านขั้นตอนมากมาย เช่นการติด Tag, การ Scan ด้วยเครื่อง X-Ray  ในสนามบินขนาดใหญ่กระเป๋าเหล่านี้ต้องเดินทางบนสายพานไกลหลายกิโลเมตรมากกว่าผู้โดยสายอย่างเราหลายเท่า   และที่สำคัญต้องไม่ให้เกิดปัญหาผิดพลาดหรือเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด

ชม Clip - How Do Your Checked Bags Actually Get on the Plane? จาก Smithsonian YouTube  Channel ครับ

 

ภาพและ Clip จาก YouTube 
Clip - จากจุด Check In ไปยังใต้ท้องเครื่องบินกระเป๋าเดินทางผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง? Clip - จากจุด Check In ไปยังใต้ท้องเครื่องบินกระเป๋าเดินทางผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง? Reviewed by Admin on June 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.